صفحه داخلی
برنامه استراتژیک  5 ساله دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین -  از سال 1395-1399 : 

اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)

اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت اداری - مالی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)

اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)

اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت فرهنگی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)


===========================================================================================

اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1396

=======================================================================

اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1397 

========================================================================

اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1398


========================================================================

اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1399


========================================================================