پرسشهاي دانشجویان
در صورت عدم موافقت با طرح و بودجه پیشنهادی دانشجو به معاونت فرهنگی
در صورت موافقت با طرح پیشنهادی دانشجو به معاونت فرهنگی
  • 1396/10/16 شنبه
    در صورت موافقت با طرح پیشنهادی دانشجو به معاونت فرهنگی
 فرآیند چگونگی ارائه درخواست طرح پیشنهادی دانشجو به معاونت فرهنگی
 ثنوات تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی به چه صورت محاسبه می گردد؟ 
اگر معدل دانشجویی در هر یک از مقاطع علوم پایه و کیلینیک به حد نصاب 12 و 14 نرسد، تکلیف دانشجو چیست ؟
برای قبولی در دوره ی علوم پایه ، پره کیلینیک و کیلینیک دانشجویان باید چه نمراتی را کسب نمایند؟
اگر دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی دروس پیش نیاز و پس نیاز خود را همزمان اخذ نماید ودر درس پیش نیاز مردود گردد آیا درس پس نیاز نیز حذف می گردد؟
روند درخواست دانشجویان جهت انتقال و یا مهمانی در هر نیمسال چگونه است ؟ 
در چه صورت درس مردودی دانشجو حذف می گردد؟
  • 1396/10/14 پنجشنبه
    در چه صورت درس مردودی دانشجو حذف می گردد؟
دانشجویان در هر یک از مقاطع علوم پایه و بالینی برای فارغ التحصیلی باید چه معدلی داشته باشند؟
هر دانشجو در طول دوره ی تحصیل حداکثر چند واحد درسی کی تواند مهمان شود؟