سامانه ثبت درخواستهای انتقالی :                   http://Transmission.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواستهای میهمان :                               http://guest.behdasht.gov.ir 

سامانه بررسی درخواستهای میهمانی و انتقال:                      http://gu.behdasht.gov.ir