مصوبات و صورتجلسات پژوهشی دانشکده
صورتجلسه تعیین  وضعیت پروپوزال رزیدنتهای سال سوم گروهها
مصوبات شورای پژوهشی 96
مصوبه صورتجلسه شورای  پژوهشی  مورخ 94/10/20
مصوبه  صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/10/17
مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/8/25
مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 95/2/5