مصوبات پژوهشی
مصوبات شورای پژوهشی 96
مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 95/2/5
مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/8/25
مصوبه  صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/10/17
مصوبه صورتجلسه شورای  پژوهشی  مورخ 94/10/20