مصوبات و صورتجلسات پژوهشی دانشکده
مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 1 / 7/ 1398
تعیین تکلیف طرح های تحقیقاتی نهایی معوقه
آدرس صحیح وابستگی سازمانی(affiliation)کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 15 /11/ 1397
مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 15/ 11/ 1397
مصوبه شواری پژوهشی (تمدید طرح های تحقیقاتی و...)
مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 15/ 11/ 1397
مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 15 /11/ 1397
صورتجلسه تعیین  وضعیت پروپوزال رزیدنتهای سال سوم گروهها
مصوبات شورای پژوهشی 96
مصوبه صورتجلسه شورای  پژوهشی  مورخ 94/10/20
مصوبه  صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/10/17
مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 94/8/25
مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 95/2/5