صفحه داخلی


تمامی فرمهای مورد نیاز را از این صفحه دانلود نمایید


انواع طرحهای تحقیقاتی:

-  طرح های تحقیقاتی هیات علمی

-  طرح های تحقیقاتی دستیاری

-  طرح های تحقیقاتی کاربردی(HSR)

-  طرح های تحقیقاتی دانشجویی

- طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت ومشترک با سایرموسسه ها

- حق الزحمه طرح های تحقیقاتی:

استاد                              20/000 ریال

دانشیار                            16/000 ریال

استادیار                           13/000 ریال

مربی                               11/000 ریال

مربی آموزشیار                  10/000 ریال

دکترا (رزیدنت)                     7/000 ریال  

فوق لیسانس (انترن)            4/000 ریال

کمتر از                               2/500 ریال  

  شرایط کلی :

- اعضای هیات علمی باید طرح های خود را در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی هیات علمی   تکمیل و به شورای پژوهشی دانشکده محل خدمت خود ارائه نمایند.

 - دستیاران با توجه به مدت دوره آموزشی خود عنوان پایان نامه خود را در سال اول یا دوم تحصیل به ثبت رسانده و پایان نامه را در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی تکمیل و به شورای پژوهش دانشکده پزشکی ارائه  می نمایند.

  - اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه طرح های تحقیقاتی مداخله ای خود را در قالب پرسشنامه HSR  تکمیل و با تایید مسئولین واحد خود به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند.

 - دانشجویان طرح های خود را در قالب پرسشنامه طرح های تحقیقاتی دانشجویی به همراه تایید استاد راهنما به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه ارائه می نمایند.

-منظور از طرحهای تحقیقاتی مرتبط با صنعت یا طرحهای تحقیقاتی با سایر موسسه های خارج از دانشگاه ، کلیه طرح های تحقیقاتی مشترک یا غیر مشترک با سازمانهای دولتی یا خصوصی است که به عقد قرارداد منجر شده باشد. در اینگونه موارد اعضای هیات علمی می توانند شخصا یا با هماهنگی معاونت پژوهشی قرارداد انجام طرح پژوهشی انعقاد نمایند و یک نسخه از پرسشنامه طرح و قرارداد آن را جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارائه دهند. بدیهی است این گونه طرح ها به شرطی جزء فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی محسوب خواهد شد که قرارداد در شورای پژوهشی مطرح شده باشد.

 - پرسشنامه طرح  تحقیقاتی باید  به طور کامل تکمیل، تایپ و امضا شده باشد، مراجع براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده درمتن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن پروپوزال قید شود و فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم و ... ضمیمه باشد.

- مجریانی که با توجه به مرتبه علمی بیشتر از آیین نامه مصوب طرح پژوهشی در دست اجرا داشته باشند باید پس از ارائه گزارش نهایی طرح های در دست اجرای خود اقدام به ارائه طرح جدید نمایند.

 - مجریان باید گزارش پیشرفت طرح خود را هر سه ماه یک بار و گزارش نهایی را یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد به همراه تاییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده به شورای مربوطه ارائه نمایند .

 - گزارش نهایی باید شامل جلد – صفحه فهرست مطالب – چکیده ساختاری – مقدمه – اهداف – مواد و روشها – یافته ها – بحث و نتیجه گیری (پیشنهادها )مراجع براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده درمتن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن گزارش پروپوزال قید شود و مراجع باشد.

 - گزارش نهایی طرح های مداخله ای باید شامل ارزشیابی مداخله نیز باشد.

 - گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی دستیاری و دانشجویی که پایان نامه باشند به صورت مقاله ای طبق ساختار مجله علمی دانشگاه ، همراه با نامه دفاع از پایان نامه به شورای مربوطه ارائه خواهند شد.

 مراحل اجرایی :

- بررسی اولیه توسط کارشناسان و داوران

- مطرح شدن در شورای مربوطه

- نظر شورا به مجریان در صورت نیاز به اصلاح

- ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب

- طرح در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در صورت لزوم

- عقد قرارداد پژوهشی

- خرید وسایل طبق پروپوزال مصوب که در صورت هماهنگی با کارپرداز دانشگاه می تواند توسط خود مجری انجام شود.

- پرداخت هزینه آزمایشات در صورت ارائه فاکتور معتبر و اعلام شماره حساب آزمایشگاه مربوطه

- ارائه گزارش نهایی که چهار مرحله اول را طی نموده و در صورت تصویب طرح خاتمه یافته اعلام و مابقی بودجه مصوب پرداخت می شود.

- مجری موظف است با توجه به مدت زمان اجرای طرح، گزارش طرح خود را در سه مرحله در فرم مربوطه به ناظر محترم طرح ارائه نماید.

 - ناظر طرح موظف است گزارش پیشرفت طرح یا گزارش نهایی مجری را به همراه فرم تکمیل شده نظارت با توجه به نوع طرح (هیأت علمی، دانشجویی و HSR) به معانت پژوهشی دانشکده/کمیته تحقیقات دانشجویی/معاونت پژوهشی ارائه نماید.