معاون فرهنگی دانشکده 

خانم زهرا مددخانی

کارشناس فرهنگی
خانم فرشته حاجی فتحعلی