صفحه داخلیآدرس:
قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی


تلفن تماس دانشکده: 
3 - 02833353061        


تلفن کلینیک ویژه:
   3 - 02833353061        


فاکس:   02833353066


کدپستی:  59811 - 34157


پست الکترونیک:
dentfaculty@qums.ac.ir