صفحه داخلی

کمیته آموزش مداوم

1- بررسی نظرات دندانپزشکان در خصوص شیوه های فعلی برگزاری آموزش مداوم 

2- بررسی نظرات اساتید و مدرسین در خصوص روشهای موثر در سیستم آموزش فعلی

3- ارائه نظرات وپیشنهادات مطرح شده در جلسه EDO وبحث وتبادل نظر در خصوص استفاده بهینه از پیشنهادات

4- ارسال نقطه نظرات EDO  در خصوص آموزش مداوم به EDC  دانشگاه