صفحه داخلیکمیته ارزشیابی اساتید

1-  نظر خواهی از اعضاء هیأت علمی دانشکده در مورد نحوه فعلی ارزشیابی اساتید وبه خصوص ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان

2- جمع آموری نظرات اعضاء هیأت علمی دانشکده وبحث وتبادل نظر در خصوص تدوین فرمهای جدید

3- مشاوره با افراد کارشناس ذی صلاح در خصوص شیوه های استاندارد ارزشیابی اساتید

4- جمع آوری فرمت ارزشیابی اساتید در دانشکده های مختلف کشور

5- ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات تأیید شده از سوی دانشکده به EDC دانشگاه جهت بهینه شدن روش ارزشیابی اساتید

6- انجام ارزشیابی در هر نیمسال و اعلام نتایج به اساتید مربوطه