صفحه داخلی

قابل توجه اساتید محترم

از این ترم به بعد حضور و غیاب دانشجویان توسط سیستم سما به آدرس http://sama.qums.ac.ir   صورت  می گیرد  و نیازی به وجود لیست حضور و غیاب  در کلاس نمی باشد.

فایل آموزشی  راهنمای جامع سما ویژه اساتید


جهت رفع مشکلات خود در این زمینه به کارشناسان کامپیوتر دانشکده مراجعه نمایید.