صفحه داخلی
ردیف نام ونام خانوادگی گروه آموزشی و
نوع تخصص
مرتبه علمی سمت پست الکترونیک آکادمیک سوابق علمی-پژوهشی(CV) لینک سامانه پژوهان تماس
1 عطیه احسانی دندانپزشکی کوکان استادیار - CV
لینک پژوهان

 
2 ساره افلاکی اندودانتیکس استادیار s.aflaki@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


3 مهرک امجدی پروتزهای دندانی استادیار m.amjadi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


4 پروین امینی جراحی فک،دهان و صورت استادیار p.amini@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


5 شیما آاعلایی پروتزهای دندانی دانشیار shaaalayee@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
6 فائزه آزموده آسیب شناسی استادیار fazemodeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


7 پرویز پدیسار ارتودانتیکس دانشیار ppadisar@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


8 سپهر ترابی پریودنتولوژی استادیار s.torabi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


9 مریم تفنگچی ها رادیولوژی دهان ودندان دانشیار mtofangchiha@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


10 آزاده زینب تی تی دژ آسیب شناسی دهان استادیار a.titidej@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


11 داود جمشیدی اندودانتیکس استادیار djamshidi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


12 فرشید رایتی جراحی فک،دهان و صورت استادیار frayati@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


13 نفیسه رحمانی ارتودانتیکس استادیار n.rahmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


14 مرجان رحمنی دندانپزشکی ترمیمی استادیار m.rahmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


15 راحله ستایش راد ارتودانتیکس استادیار r.setayeshrad@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


16 حمید رضا سلیمانی مهر پروتزهای دندانی استادیار h.soleimanimehr@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


17 سمانه شهابی اندودانتیکس استادیار s.shahabi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


18 مریم شیرازی ارتودانتیکس استادیار m.shirazi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


19 مامک عادل اندودانتیکس استادیار madel@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


فرنوش فلاح زاده دندانپزشکی ترمیمی استادیار fhfallahzadeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


مریم قمری اندودانتیکس استادیار m.ghamari@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


طوبی کارآگاه جراحی فک،دهان و صورت استادیار - CV
لینک پژوهان


ملیحه لطفیان دندانپزشکی اطفال استادیار m.lotfian@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


ابوالفضل محمد صالحی جراحی فک،دهان و صورت استادیار - CV
لینک پژوهان


مهدیس  محمدپور رادیولوژی استادیار m.mohammadpour@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


امید مرتضایی ارتودانتیکس استادیار o.mortezaei@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


آسیه مظفری پریودنتولوژی استادیار amozaffari@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


معصومه میرکشاورز  آسیب شناسی استادیار - CV
لینک پژوهان


فائزه میرمیران پریودنتولوژی استادیار f.mirmiran@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


محمد رضا ناصح پریودنتولوژی استادیار mnaseh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


رویا ناصح ارتودانتیکس دانشیار rnaseh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


فهیمه نوری دندانپزشکی ترمیمی استادیار f.nori@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


آنیتا ابراهیمی خانقاه دندانپزشکی اطفال استادیار a.ebrahimi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


مهسا اصفهانی بیماریهای دهان و تشخیص استادیار mesfehani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


نگار بارجینی پروتزهای دندانی استادیار - CV
لینک پژوهان


رقیه بردال رادیولوژی استادیار rbardal@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


مرجان بلبلیان اندودانتیکس استادیار mbolbolian@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


الهام توکلیان اردکانی دندانپزشکی اطفال استادیار - CV
لینک پژوهان


پژمان جانباز آسیابر جراحی فک،دهان و صورت استادیار p.janbaz@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


شهرزاد جلالی اندودانتیکس استادیار sh.jalali@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


ندا حاج حسنی اندودانتیکس استادیار nhajhassani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


آزاده خاجوی پروتزهای دندانی استادیار a.khajavi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


فریناز خداد کاشی پروتزهای دندانی استادیار - CV
لینک پژوهان


علیرضا درویش دماوندی اندودانتیکس استادیار a.darvish@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


بهاران رنجبر امیدی دندانپزشکی ترمیمی استادیار b.ranjbar@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


فاطمه رئوفی نژاد دندانپزشکی ترمیمی استادیار - CV
لینک پژوهان


مهسان ششمانی دندانپزشکی ترمیمی استادیار m.sheshmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


مرضیه شکروی دندانپزشکی اطفال استادیار m.shokroy@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
مریم شکری مژدهی دندانپزشکی اطفال استادیار - CV
لینک پژوهان


علی طیبی ارتودانتیکس استادیار atayebi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


مهرناز علی خاصی آسیب شناسی استادیار malikhasi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


زهرا علیزاده طبری بیماریهای دهان و تشخیص استادیار - CV
لینک پژوهان


ایلیاد غفارلو پروتزهای دندانی استادیار - CV
لینک پژوهان


پریسان غلامین پریودنتولوژی استادیار p.gholamin@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


بیتا فتحی  اندودانتیکس استادیار b.fathi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


کیانا قنادان دندانپزشکی ترمیمی استادیار k.ghanadan@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


سهیل کوشایی جراحی فک،دهان و صورت استادیار skoushaei@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


سارا ملکی کامبخش دندانپزشکی اطفال استادیار smaleki@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
مهدیه زرآبادی پور بیماریهای دهان و تشخیص استادیار mzarabadipour@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


سمیه  همت زاده پریودنتولوژی استادیار s.hematzadeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


پیام واردی جراحی فک،دهان و صورت استادیار p.varedi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


سارا  یوسفی نیا ارتودانتیکس استادیار s.yousefinia@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان