صفحه داخلی

سامانه نقل و انتقال دانشجویان 

سامانه ثبت درخواستهای انتقالی :
                   http://Transmission.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواستهای میهمان :                               http://guest.behdasht.gov.ir 

سامانه بررسی درخواستهای میهمانی و انتقال:                    
  http://gu.behdasht.gov.ir                        
سامانه دانش آموختگان:


http://eg.qums.ac.ir/IPPAppV1C057/Persian_WebUI/systemmanagment                          
                                                   

سامانه سما:    sama.qums.ac.ir