صفحه داخلی

جهت عضویت در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی قزوین تصویر مدارک زیر الزامی می باشد:

  • تصویر صفحه اول شناسنامه
  • تصویر کارت ملی
  • تصویر کارت دانشجویی
  • عکس 4*3  با حجم زیر 500kb


فرم عضویت در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی