صفحه داخلی


کمیته هدایت استعدادهای درخشان

راه اندازی مراکز نخبگان و استعداد درخشان در دانشگاههای کشور به منظور جذب، هدایت حمایت هرچه بهتر و فراهم ساختن امکانات پژوهشى و علمى براى استعدادهاى درخشان، در داخل کشور و جلوگیرى از مهاجرت بى‌رویه این استعدادها بوده است. این کمیته با هدف شناسایی، معرفی، هماهنگی و عضو گیری این دانشجویان میباشد، همچنین این کمیته با عنایت به اهمیت حفظ و حمایت از استعدادهای درخشان و به منظور هدایت این نیروهای بالقوه علمی فعالیت خود را آغاز کرده است تا در راستای شکوفایى نخبگان و استعدادهاى درخشان با توجه به امکانات ، نیازهاى مورد درخواست دانشجویان را در جهت برنامه‌هاى آموزشى و پژوهشى مدنظر قرار داده و با رفع موانع موجود و دادن تسهیلات رفاهی و علمی به آنان پیشقدم باشد.

مشاهده آیین نامه های استعدادهای درخشان

شرح وظایف و اهداف کمیته:

1-شناسایی دانشجویان استعداد درخشان بر اساس آیین نامه وزارت بهداشت درمان و طبقه بندی آن به شیوه علمی 
2- تشکیل جلسه جهت دانشجویان مستعد
3-آگاه سازی دانشجویان مذکور به آیین نامه های مربوطه و تسهیلات قابل استفاده برای آنها
4- بررسی و نیاز سنجی آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان
5-بررسی امکانات وتسهیلات
EDO دانشکده و EDC دانشگاه درخصوص این دانشجویان
6-هماهنگی با مسئولان دانشکده و
EDCدانشگاه جهت تخصیص امکانات و تسهیلات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی بیشتر برای آنان
7- بررسی بکارگیری نظرات و تواناییهای علمی دانشجویان فوق الذکر در جهت پیشبرد اهداف آموزشی پژوهشی دانشکده و واگذاری مسئولیتهای خاص به آنان
 8- ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیتها و تسهیل فعالیتهای ایشان
 9- هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای کشور

 
دفتر استعدادهای درخشان به تمامی شما دانشجویان گرامی که دارای توانائی های برجسته یا ایده های نوین می باشید، خیر مقدم می گوید.

لینکهای مفید:     بنیاد ملی نخبگان                   ww.bmn.ir   

                         بنیاد نخبگان قزوین       www.qazvin.bmn.ir