صفحه داخلی
 

کمیته امتحانات و ارزشیابی دانشجویان

 

 ·      توسعه روشهای نوین سنجش وارزشیابی دانشجویان وارائه مشاوره به اساتید وگروه های آموزشی در این مورد وبرگزاری کارگاه

·      همکاری در انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیش ارزشیابی

·      برگزاری کارگاه طراحی سوال جهت اعضاء هیأت علمی

·      نظارت بر طراحی سوالات آخر ترم بر اساس استانداردسازی سوالات

·      ایجاد بانک سوالهای MCQ در هر بخش به منظور کلاسه بندی سوالات بر اساس اطلاعات آماری

·      رسیدگی به شکایات دانشجویان در خصوص امتحانات برگزار شده

·      آنالیز آزمونهای برگزار شده و اطلاع رسانی به اساتید.

·      بهبود ساختار روش های ارزیابی دانشجو