صفحه داخلی


کمیته پژوهش در آموزش


کمیته پژوهش در آموزش به منظور تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش، مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش، سیاستگذاری در جهت جذب پژوهشگران به سمت طرحهای پژوهش در آموزش و تدارک سیاستهای تشویقی برای مجریان طرحهای پژوهش در آموزش، سیاستگذاری در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش، مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش تشکیل گردیده است.

اهداف این کمیته عبارتند از:
 
1-ارائه عناوین پژوهشهای انجام شده سایر مراکز ویا ارائه شده در سمینارهای آموزش پزشکی به اعضاء هیأت علمی جهت کمکبه شکل گیری یک ایده اولیه

2- درخواست از کمیته های EDO جهت ارائه ایده های پژوهشی در زمینه آموزش (جهت رفع مشکلات موجود و ارتقاء عملکرد آنها )

3-طرح ایده های پیشنهادی در جلسه EDO   با حضور تمامی اعضاء والویت بندی آنها جهت ابلغ به اعضاءهیأت علمی مایل به پژوهش در این زمینه

4-جذب همکاری اعضاء هیأت علمی جهت طراحی تحقیق، پروپوزال نویسی وادامه مراحل