آدرس سازمانی (Affiliation) دانشگاه در مقالات *** فارسی:دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران*** ***English: Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran ***
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=746d89c9-5f71-4050-9d09-1c3dabb45bc7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a26532e7-1306-4488-aa21-61230c57b14b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3d658b8d-41f0-4d41-9861-fe6ad905d1be

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=664b53d7-9cbd-488c-a667-058d4b51872b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d2b86810-aa3b-4c92-9ce2-358901e3f27e

آخرين ويرايش سایت
جمعه 4 خرداد 1397 01:24:31